Friday, December 08, 2006

طبيعت حسابداري بسيار دقيق است


اين قانون كارما ست كه هرچه به طبيعت بدهي به تو باز مي گرداند. وقتي يكسره از او مي خواهي، او هم از تو مي خواهد و وقتي به او خدمت
مي كني او هم به خدمت تو در مي آيد. افكار تو همه داراي انرژي اند ... موج اند ... موجي كه در محيط پيرامون تو جاري مي شود و دنياي
پيرامون تو را تغيير مي دهد. رفتار و گفتار تو هم همين است، آن ها هم از يك فكر زاده مي شوند و فكر موج است ... و زندگي تو بازتاب موج
ها و انرژي هايي است كه به جهان مي دهي. دوستانت، فرزندانت، همسرت، هرچه كه داري يا نداري و همه حوادثي كه تو درگيرشان مي
شوي، همگي بازتاب همانند كه به طبيعت داده اي. همه را خودت جذب مي كني ... 1
... و در طبيعت هيچ چيز از قلم نمي افتد. وقتي بد مي كني، وقتي موج بدي به جهان مي فرستي ناگزير به تو باز مي گردد. گويي حسابت را آن
قدر باز نگه مي دارند تا بدي به تو بازگردد. يكي دو زندگي دير يا زود براي طبيعت اهميتي ندارد. و وقتي نيكي مي كني از بازتابش متحير مي
شوي 2. وقتي بد مي كني، وقتي به طبيعت صدمه مي زني، پاره اي از انرژي هاي خوبي را كه از وجود تو محافظت مي كنند از دست مي دهي
و جاي آن ها را به انرژي هاي بد مي دهي ... و آن ها بيمارت مي كنند ... و حوادث و آدم هاي بد را جذب مي كنند. چنان كه افكار خوب و
پاك، آدم هاي خوب و پاك و اتفاقات خوب را به زندگي تو مي آورند.
وقتي موجودي را بي علت مي كشي تنفر بسيار زيادي متوجه تو مي شود؛ با تولد هر موجود، موجودات مشابه با آن در جهان هاي ديگر متولد
مي شوند ... هفت جهان ديگر ... و زمان مرگ تقديري آنها يكي است. وقتي يكي از آنها قبل از زمان موعود كشته مي شود بايد انتظاري
. طولاني و سخت را متحمل شود تا زمان مرگ تقديري فرا برسد ... و اين نفرتي سنگين را متوجه تو مي كند 3
و اين قانون كارماست. كه هر چه به طبيعت بدهي به تو باز مي گرداند. پس به طبيعت صدمه نزن، ... و طبيعت يعني همه موجودات، از
خودت، آدم ها و زمين گرفته تا آن كهكشان دور ... و بدي نكن، ... و بدي يعني هر آنچه كه خدايي نباشد

برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز تزكيه را تجربه كن. ذهن خود را از هر آنچه كه خدايي نيست پاك كن و كلام خود را، و رفتار خود را ...
• زماني را براي آرامش بگذار، براي مديتيشن، بگذار انرژي هاي پاك جهان در تو جاري شوند و از كارماي بد پاك ات كنند.
• زماني را براي خدمت بگذار، خدمت، نفس تو را به سكوت وا مي دارد و كارماي بد را از تو پاك مي كند.
• فقط براي سه روز زندگي ات را بازتاب انرژي هايي ببين كه خود به طبيعت داده اي، و انرژي هايي كه خود با پندار و گفتار و كردارت
جذب كرده اي
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري ش.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home