Saturday, December 02, 2006

عشق بي قيد و شرط را تجربه كن


آنچه تو عشق مي پنداري آنقدر به شرط آلوده شده كه ديگر از يك آشنايي ساده هم ساده تر است. از كودكي به بچه ها ياد مي دهي دوستت
دارم به شرط، و به تو ياد داده اند كه دوستت بدارند به شرط و دوست بداري به شرط 1. كه دوستي ات جز يك آشنايي ساده نباشد. چنين است
كه هرگز عشق را تجربه نكرده اي و حتي تصورش هم براي تو دشوار است. آنچه تو عشق مي پنداري آلوده است به شرط و به انتظار.
مگر نه اين كه همه پاره اي از خدا هستند؟ پاره اي از تو هستند؟ و اين خود از همه دلايل زميني ارزشمندتر است ... براي عاشقي ... اين كه در
كنار تو نشسته است، اين كه در خانه تو زندگي مي كند، اين كه در خيابان از كنار تو مي گذرد قبل از اين كه چيزي باشد كه تو مي خواهي،
قبل از اين كه با تو موافق باشد يا نباشد، قبل از اين كه پا روي حق تو بگذارد يا نه ... پاره اي از توست ... پاره اي از خداست ... 2
ساده بگويم ... با هر موجودي كه روبرو مي شوي لحظه اي تامل كن و ببين كه او هم مثل تو پاره اي از خداست ... پاره اي از خود توست ....
كه دارماي خود را دارد و در مسير رسيدن به آن است ... و شعور كيهان او را در مسير تو تو قرار داده است كه به تو خدمت كرده باشد. كه
چيزي به تو بياموزد ... و اين كليد عشق بي قيد و شرط است ... ما همه آمده ايم كه ياد بدهيم و ياد بگيريم ... ببخش و عشق بورز ... بي انتظار
... چه اهميت دارد كه ديگران با تو چنينند يا نه؟ تنها عشق بورز ... تو آمده اي كه عشق بورزي ...
هر بار در خيابان كسي به زمين خورد، بي درنگ به ياريش شتافتي، بي قضاوت، بي انتظار ... مگر عشق بي قيد و شرط چيزي جز اين است؟
براي آوردن سعادت به خانه تنها همين بس است، كافي است همسر، فرزند، پدر و مادر، دوست، همكار و ... را هم مثل غريبه ها دوست بداري
... بي قيد و شرط ... بي انتظار ... لازم نيست كاري كني ... حتي چيزي بگويي ... تنها كافي است دوستي شان را در دل داشته باشي ... بي قيد
و شرط ... و فقط به خاطر اين كه بخشي از وجود تو هستند و پاره اي از وجود خدا ...
برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز عشق بورز و گرامي اش بدار چون پاره اي از وجود خودت، چون قلبت.
• براي همه موجودات جهان قلبت را از هر چيزي جز عشق بي قيد و شرط پاك كن. لازم نيست كاري كني، لازم نيست حتي لبخند
بزني، فقط عشق بورز، عشق بي قيد و شرط. فقط براي سه روز و ببين كه دنياي پيرامونت چگونه تغيير مي كند.
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.

1 Comments:

At 12:01 PM, Blogger nannigia said...

You have a very nice weblog...
احساس آرامش خاصی کردم وقتی وب لاگ شما را خوندم

مرسی

 

Post a Comment

<< Home