Monday, November 20, 2006

جهان تحت تاثير افكار توست


افكار و كلمات تو دنياي درون و بيرون تو را تغيير مي دهند. يك فكر باعث ترشح مواد شيميايي گوناگوني در مغز مي شوند كه تمام سلول هاي
مغز تو مي توانند معناي آن را درك كنند. و اين مواد زبان سلول هاي مغز تو براي صحبت با يكديگر است. همه سلول هاي ديگر بدن تو هم
گيرنده هايي دارند كه مفهوم اين زبان را درك مي كنند ... درست است، يك فكر مي تواند توسط تمام سلول هاي بدن تو درك شود. جالب اين
كه سلول هاي همه اعضاي تو مي توانند اين تركيبات را ايجاد كنند، و اين يعني مي توانند فكر كنند و اين فكر توسط همه اعضاي ديگر درك
مي شود. احساساتي كه به دل و قلبت نسبت مي دهي نمونه اي از آنند و بسيار هم دقيقند چرا كه اعضا هنوز آنقدر پيچيده نشده اند كه شك
كنند. 1
دكتر موسورو ايموتو از سال ها پيش مشغول تحقيقات بسيار جالبي بوده است كه تاثير افكار ما بر ساختار ملكولي آب را ثابت مي كند. او يك
ظرف آب را مدتي تحت تاثير افكار و كلمات مختلف قرار مي دهد و سپس يك قطره از آن را منجمد مي كند. تغييراتي كه در ساختار مولكولي
آب اتفاق افتاده است تعيين كننده شكل بلور يخ خواهد بود 2. ... و اين پيام آب است براي تو ...وقتي يك فكر مي تواند چنين تاثير شگرفي روي ملكول هاي آب داشته باشد، تصور كن با زميني كه 75 % آن اقيانوس است چه مي جسم تو كند!
و با
جسم تو كه اقيا نوسي در درون دارد ..
برای سه روز آينده:
فقط براي سه روز با آگاهي بيشتري شاهد افكاري كه از ذهن تو مي گذرند باش.
رابطه افكارت را با رويداد هاي زندگي ات كشف كن ... با آدم هايي كه به زندگي ات جذب شده اند.
. فقط براي سه روز سپاس گزار باش، به خاطر همه آنچه كه طبيعت به تو داده است.
با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.

..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home