Tuesday, December 04, 2007

مقدمه اي بر تانترا و علوم تانتريك


تانترا چيست؟
تانترا دانش تجربه و شناخت نامتناهي است از طريق دنياي محدود و متناهي. تانترا توسعه تجارب زندگي روزمره و
در حقيقت زندگي كردن بصورت كامل را وسيله اي براي رسيدن به آگاهي متعالي قرار مي دهد.
تانترا نه يك مذهب است نه بخشي از سيستمهاي مذهبي مختلف بلكه مجموعه تكنيكهايي است كه در طول تاريخ
توسط گروههاي مختلف مردم در سرتاسر دنيا ، بمنظ ور دستيابي به رشد و تكامل معنوي مورد استفاده قرار گرفته
است.

ابعاد و بخشهاي مختلف تانترا
تانترا مجموعه اي از سيستمهاي مختلف است كه به تمام ابعاد وجود انسان مي پردازد . بخشهاي مختلف تانترا
عبارتند از:
تانترا
تانترا سادهانا تانترا دارشانا
تانترا ويديا
سادهاناهاي كلاسيك تانترا
سادهاناهاي تانتراهاي تبتي
تانترا يوگا سادهانا
يوگاماياسادهانا
كالاچاكرا (جيوتيش)
پانچاپاكشي
استاپاتيا ودا (واستو)
راسايانا
هاتا يوگا
كارمايوگا
بهاكتي يوگا
گيانا يوگا
راجايوگا
سوارا يوگا
آيوس ويجنانا (آيورودا)
تانترا دارشانا (فلسفه تانترا)
دارشانا اصول فلسفي و جهان بيني تانترا مي باشد كه به مباحث مختلفي همچون سريشتي (آفرينش هستي ) ،
پرالايا (انهدام هستي) و .... مي پردازد.
تانتراسادهانا (تمرينات تانترا)
سادهانا ها تمرينات تانترا مي باشند.
در دوره آموزش تانترا و علوم تانتريك اين تمرينات در قالب سه گانه زير مورد بررسي قرار گرفته است:
1. سادهاناهاي كلاسيك تانترا
2. سادهاناهاي تانتراهاي تبتي
3. تانترايوگا سادهانا
1. سادهاناهاي كلاسيك تانترا
سادهاناهاي كلاسيك تانترا در حقيقت تمرينات ي مختص تانترا مي باشند . تانترا معتقد است براي به ت عالي رساندن
هر كسي د ر هر س طح تكامل تمرينات خاصي وجود دارد . از آنجايي كه افراد در سطوح مختلف تكامل قرار گرفته اند
سادهاناها و تمريناتشان با هم متفاوتند.
برخي از سادهاناهاي كلاسيك تانترا عبارتند از : نياسا، بهوتا شودهي ، چاكراپوجا، اسماشان سادهان ا ، آگهور
سادهانا، لاتا سادهانا، ...
-2 سادهاناهاي تانتراهاي تبتي
سادهاناهاي تانتراهاي تبتي بخش ديگري از تمرينات كلاسيك تانترا مي باشند كه توسط پادماسابهاوا (گورو
رينپوشه) پايه گذاري شده و سپس توسط شاگردان او يعني تيلوپا، ناروپا، مارپا و ميلارپا گسترش يافته اند.
اين تمرينات كه به يوگاهاي ناروپا نيز معروفند عبارتند از:
• ماهامودرا
روش خاموشي افكار و حفظ و گسترش هوشياري در لحظه حال.
• تومو
تكنيكهايي براي ذخيره كردن و حركت دادن پرانا (انرژي) و ايجاد ارادي حرارت در بدن.
لاماهاي تبتي با استفاده از اين روش ، رداي (رپا) خيس خود را در سرماي كوههاي هي ماليا با گرماي بدن خود
خشك مي كنند. تسلط بر اين فن موجب تسلط كامل بر جريان پرانا در بدن مي گردد.
• گيولو
روشي براي رهايي از توهم موجوديت كالبد جسماني.
• ميلام
با تسلط بر اين متد، فرد ب ر روياهاي خود تسلط كامل پيدا كرده و قادر مي گردد در هنگام رويا ديدن آگاهي خ ود را
حفظ نموده و روياي خود را مطابق ميل ش تغيير دهد . با تسلط بر رويا شخص قادر مي گردد ساماسكاراها (نتايج
اعمال گذشته ) را از بين برده و اعمالي كه در حالت بيداري انجام آنها برايش غير ممكن است را در وضعيت رويا
انجام دهد.
• اوسل
با تسلط بر اين روش شخص قادر مي گردد هوشياري خود را در هنگام خواب عميق (خواب بدون رويا) حفظ نمايد.
• باردو يوگا
با حفظ و گسترش هوشياري در سه مرحله بيداري، رويا و خواب عميق (خواب بدون رويا ) شخص قادر مي گردد
پس از مرگ نيز هوشياري خود را حفظ كرده و بجاي اينكه تحت تاثير ساماسكاراها قرار گيرد تج ارب بعد از مرگ
خود را كنترل نمايد. باردو يوگا روشهاي حفظ هوشياري پس از مرگ را آموزش مي دهد.
• پهووا
روشي براي خروج آگاهانه هوشياري از بدن كه در آن شخص قادر مي گردد هوشياري خود را به اختيار از شكاف
ملاج سر (براهماراندهارا) خارج نموده و به بدن بازگرداند . با تس لط بر اين تكنيك (توانايي خروج هوشياري از بدن )
شخص مي تواند بلافاصله پيش از مرگ، هوشياري خود را از بدن خارج نموده (مرگ اختياري ) و در نتيجه آگاهي
خود را پس از مرگ از دست نداده و تحت تاثير كارماها قرار نگيرد.
3. تانترا يوگا سادهانا (يوگا)
از آنجايي كه پذيرش برخي از بخشهاي تانترا براي افراد عامي مشكل بود ريشيها و اساتيد تانترا اين بخشها را از
تانترا جدا كرده و بقيه را تحت عنوان تانترا يوگا و يا به عبارت ديگر يوگا معرفي نمودند.
يوگا از ريشه يوج به معني متحد شدن ، وصل شدن و يكي شدن مشتق شده است . منظور از اتحاد ، اتحاد هوشياري
و انرژي فردي و تبديل شدن آن به هوشياري و انرژي اوليه كيهاني يا به تعبير ديگر اتحاد روح فردي و روح كيهاني
مي باشد.
شاخه هاي مختلف يوگا
افراد داراي خصوصيات شخصيتي متفاوتي مي باشند برخي برونگرا و فعال و برخي درونگرا هستند بعضي احساسي
و عاطفي و بعضي كنجكاو مي باشند. شاخه هاي اصلي يوگا بگونه اي طراحي شده اند كه تمامي اين ابعاد را تكامل
مي بخشند . از آنجايي كه تكامل واقعي مي بايست در تمامي ابعاد وجود يك شخص رخ دهد تمرين تمامي شاخه
هاي اصلي يوگا ضرورت دارد.
يوگا بيش از يكصد شاخه دارد كه پنج تاي آنه ا اصلي و بقيه از تركيب اين پنج شاخه اصلي بوجود آمده اند . شاخه
هاي اصلي آن عبارتند از:
-1 هاتا يوگا، 2- كارما يوگا، 3- بهاكتي يوگا، 4- گيانا يوگا، 5- راجا يوگا
-1 هاتا يوگا
هاتا يوگا بين فعاليتهاي جسم اني و ذهني تعادل بوجود آورده و بدن و ذهن را در بهترين و ضعيت ممكن سلامتي
قرار مي دهد.
هاتا يوگا شامل بخشهاي زير مي باشد:
• شات كارماها
شات كارماها يا تمرينات پاكسازي ، بدن را از سموم مختلف پاك كرده و آن را براي انجام تمرينات متعالي يوگا
آماده مي سازند.
• آساناها
هدف اصلي از تمرين آساناها و قرار گرفتن در وضعيتها ي مختلف بدني ، گسترش هوشياري فردي مي باشد . سطوح
مختلف هوشياري با وضعيتهاي جسماني خاص مرتبط هستند به عبارت ديگر زماني كه هوشياري فرد به سطح
بخصوصي ارتقاء پيدا كند فرد اين وضعيتهاي جسماني را اتخاذ مي نمايد.
آساناها با قرار دادن شخص در اين وضعيتهاي جسماني، باعث گسترش هوشياري وي مي شوند.
علاوه بر اين، آسانا ها
- بدن را نرم مي كنند.
- سموم را از بدن خارج مي نمايند.
- اندامهاي داخلي بدن را ماساژ مي دهند.
- فعاليتهاي غدد مختلف درون ريز را متعادل مي سازند.
- باعث هماهنگي اعضاء و اندامهاي داخلي بدن مي شوند.
- انرژيهاي بلوكه شده در مسيرهاي مختلف را آزاد مي كنند.
- تنش ذهني و جسمي را از بين مي برند و ...
• پراناياما
تمرينات پراناياما ، پرانا يا انرژي حياتي را جذب بدن كرده و ذخيره مي كنند.
بدليل ارتباط نزديكي كه ذهن با تنفس دارد كنترل تنفس، كنترل ذهن را هم در پي دارد.
• مودراها و بانداها
مودراها، جريانهاي مختلف انرژي را در بدن كنترل و هدايت ميكنند. برخي از مودراها بيان سمبوليك حالات دروني
شخص نيز مي باشند.
بانداها تمريناتي هستند كه انرژي را در نقاط مختلف بدن قفل مي كنند.
مودراها و بانداها باعث تحريك غدد درون ريز و شبكه هاي مختلف عصبي نيز مي شوند.
-2 كارمايوگا
كارمايوگا ، كارماهاي اندوخته شده را از بين برده و از ايجاد كارماي جديد جلوگيري مي كند . با انجام كارما يوگا
تمامي اعمال شخص به مديتيشن تبديل مي شود و بدين ترتيب آرامش ذهني ، خودشناسي و سامادهي را به دنبال
مي آورد.
-3 بهاكتي يوگا
بهاكتي يوگا ، يوگاي تعبد است . از طريق تمرينات بهاكتي يوگا ، عواطف بجاي اينكه سركوب شوند ، بسمت معبود
كاناليزه مي گردند . عشق عابد به معبود باعث مي شود تا او به اعمال جسمي و ذهني دلبستگي نداشته باشد و در
نتيجه كارماها وي را آلوده نسازند.
با كاناليزه شدن عواطف ، م شكلات عاطفي از بين رفته ، تمركز بهبود پيدا كرده و منجر به بوجود آمدن حالت
مديتيشن و در نهايت سامادهي مي شود . در نهايت بهاكتي يوگي خود را در موضوع پرستش غرق كرده ، فر ديت و
منيت خود را از دست مي دهد.
-4 گيانا يوگا
گيانا يوگا فرايندي است كه ما را به ماهيت درو ني خود نزديكتر نموده و باعث شكوفايي تواناييهاي اشراقي ما
مي شود . اين تواناييهاي اشراقي ، موانعي كه بر سر راه ذهن شرطي شده مان وجود دارد را از بين برده و در نتيجه ما
را به منشاء حقيقيمان نزديكتر مي كند.
گيانا يوگي با تعمق در ماهيت و جوهره وجود ، وراي ع قل رفته و به دانش اشراقي و شهودي دست پيدا مي كند .
گيانا يوگا بسته به طبيعت شخص معمولا بهمراه شاخه هاي ديگر يوگا (كارما يوگا ، بهاكتي يوگا و يا راجا يوگا )
تمرين مي شود.
-5 راجا يوگا
راجا يوگا راه درون نگري و كاوش حوزه هاي مختلف ذهن است.
راجايوگي با مديتيشن و معطوف كردن آگاهي از محيط بيرون به درون ، ذهن را كاوش كرده ، كارماها و مشكلات
نهفته در ضمير نيمه آگاه و ناخودآگاه را ريشه كن مي نمايد.
آگاهي از موضوع مديتيشن باعث مي گردد تا شخص، بدن و ذهن خود را فراموش كرده ، در نتيجه كارماي جديدي
بوجود نيا يد. سرانجا م وقتيكه كارماها از بين رفتند فرد در موضوع مديتيشن غرق شده و با آن يكي مي گردد و
نهايتا به خود شناسي و سامادهي دست مي يابد.
راجايوگا داراي شاخه هاي متفاوتي همچون پاتانجالي يوگا، كريا يوگا، كنداليني يوگا، مانترا يوگا و ... مي باشد.
كريا يوگا
يا ناف ويشنو (Nabhi Vishnu) تانترا معتقد است منظومه شمسي (خورشيد و سيارات آن) حول ويشنو نابهي
گردش مي كند كه اين گردش باعث بوجود آمدن و از بين رفتن يوگاها (اعصار چهارگانه) مي شود. هر يك از
يوگاهاي چهارگانه مدت زمان خاصي را در بر مي گيرند.
نام يوگا (دوره زماني) مدت زمان
ساتيايوگا 4800 سال
ترتا يوگا 3600 سال
دواپارا يوگا 2400 سال
كالي يوگا 1200 سال
زماني كه منظومه شخصي در مسير حركت بيضي شكل خود به ويشنو نابهي نزديك مي شود فضائل و توانائيهاي
دروني افراد متجلي شده و به همين شكل زماني كه از اين مركز دور مي شود اين توانائيها از بين مي روند تا جايي
كه در كالي يوگا زماني كه منظومه شمسي در دورترين نقطه خود نسبت به ويشنو نابهي قرار مي گيرد اين توانائيها
و محاسن به يك چهارم مقدار اوليه خود يعني زماني كه منظومه شمسي در نزديك نرين وضعيت خود نسبت به
ويشنو نابهي قرار گرفته بود (ساتيا يوگا) مي رسند. حركت به سمت ويشنو نابهي باعث مي گردد كه زمين به ترتيب
از كالي يوگا، دواپارا يوگا و ترتا يوگا به سمت ساتيا يوگا حركت كند.
همانگونه كه مي دانيد درون منظومه شمسي، زمين هر روز حول محور خود چرخش مي كند كه يك شبانه روز را
تشكيل مي دهد. چرخش زمين حول خورشيد يك سال همراه با فصول مختلف آنرا تشكيل مي دهد. چرخش ماه
بدور زمين نيز يك ماه را تشكيل مي دهد.
تانترا مانند بسياري از سيستمهاي معنوي ديگر معتقد است عالم اصغر (بهاندا) انعكاس عالم اكبر (براهماندا) بوده و
ارتباط كاملي با آن دارد. هر آنچه كه در عالم اكبر(براهماندا) اتفاق مي افتد همزمان در عالم اصغر (بهاندا) نيز رخ
مي دهد.
در كالبد انسان، مغز بعنوان خورشيد و ذهن تحت عنوان ماه در نظر گرفته مي شود.
در تمرين كريا يوگا شخص با استفاده از تنفس، ماه (ذهن) را بين نزديكترين نقطه از خورشيد (مغز) در امتداد
سوشومنا (كانال مركزي ستون فقرات) تا دور ترين نقطه حركت داده و باز مي گرداند و بدين ترتيب يك ماه قمري
را شبيه سازي مي كند. كريا يوگي ها اين حركت را كريا مي نامند. از آنجايي كه انجام يك كريا كمي كمتر از يك
دقيقه طول مي كشد شخص مي تواند مدت زمان كل يوگاها (عصرهاي چهارگانه) را در طول مدت زمان يك زندگي
بگذراند و به تكامل معنوي دست پيدا كند.
سوارا يوگا
يكي از شاخه هاي يوگا كه در هيچيك از پنج شاخه اصلي آن قرار نمي گيرد سوارا يوگا است.
تانترا معتقد است تمامي كائنات در وجود انسان منعكس شده است. يعني هر آنچه كه در كائنات يا عالم اكبر وجود
دارد در عالم اصغر يا كالبد انسان نيز وجود دارد. سوارا يوگي با آگاهي از جريان تنفس و فركانسهاي مختلف انرژي
در بدن كه با خورشيد ، ماه ، ستارگان و سيارات و بطور كلي با كل كائنات در ارتباط است از تاثيرات كيهاني كه بر
روي زندگي و آينده او تاثير مي گذارند آگاه مي شود در نتيجه مي تواند از فرصتها استفاده بهتري كرده و راهي براي
اجتناب از رخدادهاي ناخوشايند زندگي بيابد.
از طريق سيستم سوارا يوگا شخص از ارتباط بين پرانا يا انرژي حياتي و ذهن آگاه مي شود و مي تواند زمانهاي
مناسب براي انجام دادن كارهاي مهم نظير ازدواج ، اموربازرگاني ، سفر و ... را پيش بيني كند . همچنين به شخص
كمك مي كند تا بداند تحت شرايط خاص چگونه عمل كند تا بهترين نتيجه را بگيرد.
تانترا ويديا (علوم تانتريك)
تانترا ويديا علوم مختلف تانترايي مي باشند كه به بخشهاي زير تقسيم گرديده اند:
• يوگامايا سادهانا: علوم نهاني
• كالاچاكرا (جيوتيش): آسترولوژي
• پانچاپاكشي: بيوريتم
• راسايانا: كيمياگري
• استاپاتياودا (واستو): معماري معنوي
• راسايانا: كيمياگري تانتريك
• آيوس ويجنانا (آيورودا): دانش سلامت جسم و ذهن
… •
يوگامايا سادانا
يوگامايا سادهانا عبارت است از علوم نهاني و روشهاي گوناگون دستيابي به تواناييهاي ماوراء طبيعي.
تعدادي از تمرينات يوگامايا سادهانا عبارتند از:
• مانتراها، يانتراها و ماندالاها (ذكرها، اشكال و تصاوير جادويي)
• پارالوكاويديا (دانش روح و عوالم برتر)
• ويجنانا اسكاندها (برون فكني كالبد اختري ، پرواز روح)
• سواپناسيدهي (رويابيني آگاهانه)
• كريا سيدهي (تله پاتي)
• دارشانا سيدهي (روشن بيني)
• شروترا سيدهي (روشن شنوي)
• ويگيانا سيدهي (پيشگويي آينده)
• چهايا سيدهي (رويت هاله تابان)
… •
كالاچاكرا (جيوتيش)
كالا چاكرا علم ستاره شناسي تانتريك است كه تاثير سيارات و اجرام سماوي را بر روي زندگي، رفتار و سرنوشت
افراد مورد بررسي قرار مي دهد.
حركت سيارات 9 گانه ، فاصله نسبي آن ها از خورشيد ، وضعيت و زاويه قرار گرفتن آنها و ارتعاشات اين سيارات كه بر
روي دايره البروج قرار گرفته اند ارتعاشات كيهاني خاصي را در زمانهاي مختلف بوجود مي آورند. زماني كه انسان
متولد مي شود اين ارتعاشات كيهاني اثراتي كلي را بر روي نيمه آگاهي وي بوجود مي آورند. زايچه بيان سمبليك
اين اثرات مي باشد.
از آنجايي كه فرد بوسيله اين اثرات ، كنترل و هدايت مي شود چاره اي جز زيستن بصورت خاص خود ندارد . در
نتيجه شخص مي بايست خود را با قواعد اساسي در پس شكل گيري اين اثرات وفق دهد و يا آنها را خنثي نمايد.
سيستم آسترولوژي هندي داراي دو بخش كلي مي باشد كه عبارتند از:
-1 پارامانا (شواهد و برهانها) و 2- پهالا (نتايج)
-1 پارامانا (شواهد و برهانها)
اين بخش كه به گانيتا اسكا ندها يا سيدانتا (نجوم و محاسبات آسترولوژي ك )نيز معروف مي باشد به دو بخش
زير تقسيم مي گردد:
• گانيتا (محاسبات رياضي مرتبط با حركت و جايگاه سيارات در دايره البروج)
• گولا (نجوم سماوي برگرفته از شكل سيارات و حركت آنها بدور محور و مدار خود)
-2 پهالا (نتايج)
نتايج حاصل از محاسبات آسترولوژيك به بخشهاي زير تقسيم مي گردند:
• سامهيتا اسكاندا (حوادث و مسائل جمعي و دنيوي)
شامل نيميتا (خواندن اومنها، نشانه هاي بدن، رفتار انسانها، حيوانات و پديده هاي طبيعي), واستو
• هورا اسكاندا (مسائل فردي و اجتماعي)
شامل جاتاكا (آسترولوژي بنيادي، بررسي چارت تولد كه شامل قواعد عمومي خواندن زايچه مي باشد )، پراشنا
(آسترولوژي پرسشي يا بررسي چارتهايي كه در زمان و مكان طرح پرس شي از آسترولوژر كشيده شده اند )، موهورتا
(بررسي زمانهاي سعد و نحس شروع فعاليتها )، سوارا شاسترا (استفاده از تنفس، اسامي و اصوات )، انك جيوتيشا
(عدد شناسي )، نستجاتكم (رسم زايچه هاي از بين رفته )، استري جات ك (آسترولوژي جنس مونث )، پانچا
پاكشي (بيوريتم) و ...
ديگر بخشهاي مرتبط با سيستم آسترولوژي هندي عبارتند از:
گراها سامودريكي (رسم زايچه از روي خطوط كف دست )، هاستا ركها (كف شناسي )، پاداتالا شاسترا (شناخت
خطوط كف پا )، آكريتي ويديا يا سمودريك شاسترا (چهره شناسي)، سواپنا ويديا (تعبير رويا)، كاپالا ويدي ا
(جمجمه خواني) و 000
پانچاپاكشي
پانچاپاكشي سيستم بيوريتم تانترايي است كه ريتمهاي حياتي را براي روز و ساعت خاصي براساس جانما ناكشاترا
(ستاره تولد) شخص محاسبه مي نمايد.
پانچا به معني پنج و پاكشي به معناي پرنده مي باشد . سيستم پانچا پاكشي انسانها را بر اساس محل قرار گرفتن ماه
در هنگام تولد آنها به پنج دسته تقسيم مي كند كه هر يك بصورت يكي از اين پنج پرنده نشان داده مي شوند :
كركس ، جغد ، كلاغ ، خروس و طاووس.
هر پرنده در طول روز پنج عمل را انجام مي دهد كه بصورت سمبليك پنج سطح انرژي را كه شخص در طول روز و
شب از آنها عبور مي كند را بيان مي نمايد : فرمانروايي كردن (فعال ترين )، راه رفتن (فعال تر )، غذاخوردن (فعال )،
خوابيدن (غير فعال) و مرگ (توقف تمامي فعاليتها)
در سيستم پانچاپاكشي روز و شب هريك به 5 قسمت دو ساعت و بيست و چهار دقيقه اي (ياما) تقسيم مي شود .
پانچا پاكشي وضعيت انرژي شخص را در طول هريك از اين بازه هاي زماني مورد بررسي قرار مي دهد.
براساس اين سيستم هر كس مي تواند ميزان انرژي خود را در سا عات مختلف شبانه روز محاسبه كرده و احتمال
موفقيت يا شكست خود را در هنگام عملكردهاي مختلف (مانند امور بازرگاني ، سفر ، ازدواج، موقعيتهاي سعد و
نحس و ...) بسنجد.
راسايانا
بر اساس اصول تانترا ، عالم هستي از تركيب عناصر پنجگانه يا تاتواها ساخته شده است. تاتوا، فركانس ارتعاش خاصي
از پرانا يا انرژي حياتي مي باشد تاتواهاي پنج گانه عبارتند از : خاك (پريت وي ، بهومي )، آب (آپاس ، جالا )، آتش
(آگني ، تجاس)، هوا (وايو ، پاوان)، اتر (آكاشا ، ويوما)
نسبت اين عناصر در اشياء و موجودات مختلف با هم متفاوت مي باشد . (بعنوان مثال اين نسبت در انسان 5:4:3:2:1
است.) راسايانا يا دانش كيمياگري تانتريك معتقد است با استفاده از روشها و تمرينات خاص (مانند تراتاكا ) مي توان
نسبت اين عناصر را در اشياء مختلف تغيير داد و آنها را به شيء ديگري تبديل كرد.
بخشي ديگري از راسايانا به ارائه روشهايي براي طولاني كردن عمر انسان مي پردازد.
استاپاتياودا (واستو)
استاپاتياودا (واستو) دانش باس تاني طراحي و ساخت و ساز و حفظ اثر در برابر مشكلات ، حوادث طبيعي و ... مي
باشد كه اساس آن را تئوري عناصر پنج گانه تشكيل مي دهد . واستو در حقيقت تركيبي است از دانش ، هنر ، نجوم و
آسترولوژي كه با رعايت اصول آن مي توان ميزان تجمع و تشديد انرژي در نقاط مختلف را تغيير داد.
بخشهاي مختلف واستو عبارتند از:
گراها واستو شيل پ (ساختمان سازي )، ناوكا شيلپ (كشتي سازي )، رته شيلپ (ارابه سازي )، ويمان شيل پ
(طياره سازي )، دورگ شيلپ (دژ سازي )، نگر شيلپ (شهر سازي )، ينتره شيلپ (ساخت ابزارآلات )، سين يوده
شيلپ (اسلحه سازي )، ايس شيلپ (فلزكاري)، كاست شيلپ (نجاري)، سورن شيلپ (طلا سازي )، مورتهي
شيلپ (مجسمه سازي)، جگچيلپ شيلپ (ساخت تنديس موجودات مقدس)
در اين بين گراها واستو شيلپ از اهميت خاصي برخوردار است كه به موضوعات چهارگانه زير مي پردازد:
-1 بهومي: وسعت و ويژگيهاي زمين و محل ساخت و ساز
-2 پرسد: خصوصيات ساختمان و بناي ساخته شده درون بهومي
-3 يان: وسايل نقليه مانند رته (ارابه)، گادي (گاري)، ويمان (طياره)، ناوك (قايق) و ... مستقر در بهومي
-4 شاين: ساير اشياء و مبلمان مانند تختخواب، ميز، صندلي، كمد، مبل و ... (دكوراسيون داخلي)
آيوس ويجنانا (آيورودا)
واژه آيورودا به معني دانش زندگي است كه روشهاي مختلف دستيابي به سلامت جسماني و رواني را ارائه مي نمايد.
آيورودا داراي 8 شاخه اصلي مي باشد كه عبارتند از:
-1 كاياچيكيتسا: درمان بيماريهاي جسماني از طريق دارو
-2 شاليا چيكيتسا (جراحي): درمان از طريق جراحي
-3 شالكيا تانترا: درمان بيماريهاي سر، گردن، چشمها، گوش، حلق، بيني، دهان و ...
-4 آگادا تانترا (سم شناسي): سم شناسي و درمان مسموميتها و بيماريهاي بوجود آمده از طريق سموم
-5 بهوتا ويديا (روان درماني): درمان اختلالات ذهني و بيماريهاي بوجود آمده بواسطه وضعيت سيارات مختلف
-6 بال تانترا (اطفال): درمان بيماريهاي نوزادان و اطفال
-7 راسايانا تانترا: اين بخش از آيورودا با با حفظ سلامتي و كاهش اثرات پيري در ارتباط است.
-8 واجي كارانا تانترا: درمان ناتواني جنسي
آيورودا بصورت كلي در برگيرنده موارد زير مي باشند:
• سواستهاوريتا(طب پيشگيري و بهداشت عمومي)
شامل آهارا چيكيتسا (رژيم درماني، پرهيز و روزه داري )، دينچري (روال زندگي روزانه )، رتريچري
(روال زندگي شبانه )، ريتوچري (روال زندگي در فصول مختلف )، آبهيانگا (ماساژهاي آيورودايي )، دهارا
(دوش گياهي)، ...
• روگا ويجنانا يا نيدانا (پاتولوژي و تشخيص بيماريها)
شامل نادي (نبض)، موترا (ادرار)، مالا (مدفوع)، جيوا (زبان)، شبدا (صدا / صوت)، اسپارشا (لامسه )،
دريك (چشمها)
• چيكيتسا (روشهاي درمان)
شامل:
پانچاكارما كه بخشهاي پنج گانه 1- وامان (استفراغ درماني )، 2- ويرچان (مسهل درماني )، 3- باستي
(تنقيه درماني)، 4- ناسيا (استعمال دارو از طريق بيني)، 5- راكتاموكشا (حجامت) را در بر مي گيرد.
و روشهاي درماني ديگر مانند : مارما چيكيتسا (فشاردرما ني)، آوشادهي چيكيتسا (گياه درماني )،
آمارولي چيكيتسا (ادرار درماني )، سودان چيكيتسا (بخور ، آبزن و رايحه درماني )، راتنا چيكيتس ا
(سنگ درماني )، دهاتو چيكيتسا (فلز درماني )، مانترا چيكيتس ا (صوت درماني )، اوجها (روشهاي
شفابخشي روحي، پرانيك و رواني) و ...
برخي از شاخه هاي فرعي آيورودا عبارتند از:
شاريرا يا دهاوريت ي (فيزيولوژي و آناتومي ) ، پراسوتي تانترا (مامايي و زنان )، راسا شاسترا (دانش مواد معدني )،
دراويا گونا (داروشناسي) ، بهش جكلپنا (داروسازي)، پاشو ويديا (دامپزشكي)، ...

مقدمه اي بر تانترا و علوم تانتريك


تانترا چيست؟
تانترا دانش تجربه و شناخت نامتناهي است از طريق دنياي محدود و متناهي. تانترا توسعه تجارب زندگي روزمره و
در حقيقت زندگي كردن بصورت كامل را وسيله اي براي رسيدن به آگاهي متعالي قرار مي دهد.
تانترا نه يك مذهب است نه بخشي از سيستمهاي مذهبي مختلف بلكه مجموعه تكنيكهايي است كه در طول تاريخ
توسط گروههاي مختلف مردم در سرتاسر دنيا ، بمنظ ور دستيابي به رشد و تكامل معنوي مورد استفاده قرار گرفته
است.
ابعاد و بخشهاي مختلف تانترا
تانترا مجموعه اي از سيستمهاي مختلف است كه به تمام ابعاد وجود انسان مي پردازد . بخشهاي مختلف تانترا
عبارتند از:
تانترا
تانترا سادهانا تانترا دارشانا
تانترا ويديا
سادهاناهاي كلاسيك تانترا
سادهاناهاي تانتراهاي تبتي
تانترا يوگا سادهانا
يوگاماياسادهانا
كالاچاكرا (جيوتيش)
پانچاپاكشي
استاپاتيا ودا (واستو)
راسايانا
هاتا يوگا
كارمايوگا
بهاكتي يوگا
گيانا يوگا
راجايوگا
سوارا يوگا
آيوس ويجنانا (آيورودا)
تانترا دارشانا (فلسفه تانترا)
دارشانا اصول فلسفي و جهان بيني تانترا مي باشد كه به مباحث مختلفي همچون سريشتي (آفرينش هستي ) ،
پرالايا (انهدام هستي) و .... مي پردازد.
تانتراسادهانا (تمرينات تانترا)
سادهانا ها تمرينات تانترا مي باشند.
در دوره آموزش تانترا و علوم تانتريك اين تمرينات در قالب سه گانه زير مورد بررسي قرار گرفته است:
1. سادهاناهاي كلاسيك تانترا
2. سادهاناهاي تانتراهاي تبتي
3. تانترايوگا سادهانا
1. سادهاناهاي كلاسيك تانترا
سادهاناهاي كلاسيك تانترا در حقيقت تمرينات ي مختص تانترا مي باشند . تانترا معتقد است براي به ت عالي رساندن
هر كسي د ر هر س طح تكامل تمرينات خاصي وجود دارد . از آنجايي كه افراد در سطوح مختلف تكامل قرار گرفته اند
سادهاناها و تمريناتشان با هم متفاوتند.
برخي از سادهاناهاي كلاسيك تانترا عبارتند از : نياسا، بهوتا شودهي ، چاكراپوجا، اسماشان سادهان ا ، آگهور
سادهانا، لاتا سادهانا، ...
-2 سادهاناهاي تانتراهاي تبتي
سادهاناهاي تانتراهاي تبتي بخش ديگري از تمرينات كلاسيك تانترا مي باشند كه توسط پادماسابهاوا (گورو
رينپوشه) پايه گذاري شده و سپس توسط شاگردان او يعني تيلوپا، ناروپا، مارپا و ميلارپا گسترش يافته اند.
اين تمرينات كه به يوگاهاي ناروپا نيز معروفند عبارتند از:
• ماهامودرا
روش خاموشي افكار و حفظ و گسترش هوشياري در لحظه حال.
• تومو
تكنيكهايي براي ذخيره كردن و حركت دادن پرانا (انرژي) و ايجاد ارادي حرارت در بدن.
لاماهاي تبتي با استفاده از اين روش ، رداي (رپا) خيس خود را در سرماي كوههاي هي ماليا با گرماي بدن خود
خشك مي كنند. تسلط بر اين فن موجب تسلط كامل بر جريان پرانا در بدن مي گردد.
• گيولو
روشي براي رهايي از توهم موجوديت كالبد جسماني.
• ميلام
با تسلط بر اين متد، فرد ب ر روياهاي خود تسلط كامل پيدا كرده و قادر مي گردد در هنگام رويا ديدن آگاهي خ ود را
حفظ نموده و روياي خود را مطابق ميل ش تغيير دهد . با تسلط بر رويا شخص قادر مي گردد ساماسكاراها (نتايج
اعمال گذشته ) را از بين برده و اعمالي كه در حالت بيداري انجام آنها برايش غير ممكن است را در وضعيت رويا
انجام دهد.
• اوسل
با تسلط بر اين روش شخص قادر مي گردد هوشياري خود را در هنگام خواب عميق (خواب بدون رويا) حفظ نمايد.
• باردو يوگا
با حفظ و گسترش هوشياري در سه مرحله بيداري، رويا و خواب عميق (خواب بدون رويا ) شخص قادر مي گردد
پس از مرگ نيز هوشياري خود را حفظ كرده و بجاي اينكه تحت تاثير ساماسكاراها قرار گيرد تج ارب بعد از مرگ
خود را كنترل نمايد. باردو يوگا روشهاي حفظ هوشياري پس از مرگ را آموزش مي دهد.
• پهووا
روشي براي خروج آگاهانه هوشياري از بدن كه در آن شخص قادر مي گردد هوشياري خود را به اختيار از شكاف
ملاج سر (براهماراندهارا) خارج نموده و به بدن بازگرداند . با تس لط بر اين تكنيك (توانايي خروج هوشياري از بدن )
شخص مي تواند بلافاصله پيش از مرگ، هوشياري خود را از بدن خارج نموده (مرگ اختياري ) و در نتيجه آگاهي
خود را پس از مرگ از دست نداده و تحت تاثير كارماها قرار نگيرد.
3. تانترا يوگا سادهانا (يوگا)
از آنجايي كه پذيرش برخي از بخشهاي تانترا براي افراد عامي مشكل بود ريشيها و اساتيد تانترا اين بخشها را از
تانترا جدا كرده و بقيه را تحت عنوان تانترا يوگا و يا به عبارت ديگر يوگا معرفي نمودند.
يوگا از ريشه يوج به معني متحد شدن ، وصل شدن و يكي شدن مشتق شده است . منظور از اتحاد ، اتحاد هوشياري
و انرژي فردي و تبديل شدن آن به هوشياري و انرژي اوليه كيهاني يا به تعبير ديگر اتحاد روح فردي و روح كيهاني
مي باشد.
شاخه هاي مختلف يوگا
افراد داراي خصوصيات شخصيتي متفاوتي مي باشند برخي برونگرا و فعال و برخي درونگرا هستند بعضي احساسي
و عاطفي و بعضي كنجكاو مي باشند. شاخه هاي اصلي يوگا بگونه اي طراحي شده اند كه تمامي اين ابعاد را تكامل
مي بخشند . از آنجايي كه تكامل واقعي مي بايست در تمامي ابعاد وجود يك شخص رخ دهد تمرين تمامي شاخه
هاي اصلي يوگا ضرورت دارد.
يوگا بيش از يكصد شاخه دارد كه پنج تاي آنه ا اصلي و بقيه از تركيب اين پنج شاخه اصلي بوجود آمده اند . شاخه
هاي اصلي آن عبارتند از:
-1 هاتا يوگا، 2- كارما يوگا، 3- بهاكتي يوگا، 4- گيانا يوگا، 5- راجا يوگا
-1 هاتا يوگا
هاتا يوگا بين فعاليتهاي جسم اني و ذهني تعادل بوجود آورده و بدن و ذهن را در بهترين و ضعيت ممكن سلامتي
قرار مي دهد.
هاتا يوگا شامل بخشهاي زير مي باشد:
• شات كارماها
شات كارماها يا تمرينات پاكسازي ، بدن را از سموم مختلف پاك كرده و آن را براي انجام تمرينات متعالي يوگا
آماده مي سازند.
• آساناها
هدف اصلي از تمرين آساناها و قرار گرفتن در وضعيتها ي مختلف بدني ، گسترش هوشياري فردي مي باشد . سطوح
مختلف هوشياري با وضعيتهاي جسماني خاص مرتبط هستند به عبارت ديگر زماني كه هوشياري فرد به سطح
بخصوصي ارتقاء پيدا كند فرد اين وضعيتهاي جسماني را اتخاذ مي نمايد.
آساناها با قرار دادن شخص در اين وضعيتهاي جسماني، باعث گسترش هوشياري وي مي شوند.
علاوه بر اين، آسانا ها
- بدن را نرم مي كنند.
- سموم را از بدن خارج مي نمايند.
- اندامهاي داخلي بدن را ماساژ مي دهند.
- فعاليتهاي غدد مختلف درون ريز را متعادل مي سازند.
- باعث هماهنگي اعضاء و اندامهاي داخلي بدن مي شوند.
- انرژيهاي بلوكه شده در مسيرهاي مختلف را آزاد مي كنند.
- تنش ذهني و جسمي را از بين مي برند و ...
• پراناياما
تمرينات پراناياما ، پرانا يا انرژي حياتي را جذب بدن كرده و ذخيره مي كنند.
بدليل ارتباط نزديكي كه ذهن با تنفس دارد كنترل تنفس، كنترل ذهن را هم در پي دارد.
• مودراها و بانداها
مودراها، جريانهاي مختلف انرژي را در بدن كنترل و هدايت ميكنند. برخي از مودراها بيان سمبوليك حالات دروني
شخص نيز مي باشند.
بانداها تمريناتي هستند كه انرژي را در نقاط مختلف بدن قفل مي كنند.
مودراها و بانداها باعث تحريك غدد درون ريز و شبكه هاي مختلف عصبي نيز مي شوند.
-2 كارمايوگا
كارمايوگا ، كارماهاي اندوخته شده را از بين برده و از ايجاد كارماي جديد جلوگيري مي كند . با انجام كارما يوگا
تمامي اعمال شخص به مديتيشن تبديل مي شود و بدين ترتيب آرامش ذهني ، خودشناسي و سامادهي را به دنبال
مي آورد.
-3 بهاكتي يوگا
بهاكتي يوگا ، يوگاي تعبد است . از طريق تمرينات بهاكتي يوگا ، عواطف بجاي اينكه سركوب شوند ، بسمت معبود
كاناليزه مي گردند . عشق عابد به معبود باعث مي شود تا او به اعمال جسمي و ذهني دلبستگي نداشته باشد و در
نتيجه كارماها وي را آلوده نسازند.
با كاناليزه شدن عواطف ، م شكلات عاطفي از بين رفته ، تمركز بهبود پيدا كرده و منجر به بوجود آمدن حالت
مديتيشن و در نهايت سامادهي مي شود . در نهايت بهاكتي يوگي خود را در موضوع پرستش غرق كرده ، فر ديت و
منيت خود را از دست مي دهد.
-4 گيانا يوگا
گيانا يوگا فرايندي است كه ما را به ماهيت درو ني خود نزديكتر نموده و باعث شكوفايي تواناييهاي اشراقي ما
مي شود . اين تواناييهاي اشراقي ، موانعي كه بر سر راه ذهن شرطي شده مان وجود دارد را از بين برده و در نتيجه ما
را به منشاء حقيقيمان نزديكتر مي كند.
گيانا يوگي با تعمق در ماهيت و جوهره وجود ، وراي ع قل رفته و به دانش اشراقي و شهودي دست پيدا مي كند .
گيانا يوگا بسته به طبيعت شخص معمولا بهمراه شاخه هاي ديگر يوگا (كارما يوگا ، بهاكتي يوگا و يا راجا يوگا )
تمرين مي شود.
-5 راجا يوگا
راجا يوگا راه درون نگري و كاوش حوزه هاي مختلف ذهن است.
راجايوگي با مديتيشن و معطوف كردن آگاهي از محيط بيرون به درون ، ذهن را كاوش كرده ، كارماها و مشكلات
نهفته در ضمير نيمه آگاه و ناخودآگاه را ريشه كن مي نمايد.
آگاهي از موضوع مديتيشن باعث مي گردد تا شخص، بدن و ذهن خود را فراموش كرده ، در نتيجه كارماي جديدي
بوجود نيا يد. سرانجا م وقتيكه كارماها از بين رفتند فرد در موضوع مديتيشن غرق شده و با آن يكي مي گردد و
نهايتا به خود شناسي و سامادهي دست مي يابد.
راجايوگا داراي شاخه هاي متفاوتي همچون پاتانجالي يوگا، كريا يوگا، كنداليني يوگا، مانترا يوگا و ... مي باشد.
كريا يوگا
يا ناف ويشنو (Nabhi Vishnu) تانترا معتقد است منظومه شمسي (خورشيد و سيارات آن) حول ويشنو نابهي
گردش مي كند كه اين گردش باعث بوجود آمدن و از بين رفتن يوگاها (اعصار چهارگانه) مي شود. هر يك از
يوگاهاي چهارگانه مدت زمان خاصي را در بر مي گيرند.
نام يوگا (دوره زماني) مدت زمان
ساتيايوگا 4800 سال
ترتا يوگا 3600 سال
دواپارا يوگا 2400 سال
كالي يوگا 1200 سال
زماني كه منظومه شخصي در مسير حركت بيضي شكل خود به ويشنو نابهي نزديك مي شود فضائل و توانائيهاي
دروني افراد متجلي شده و به همين شكل زماني كه از اين مركز دور مي شود اين توانائيها از بين مي روند تا جايي
كه در كالي يوگا زماني كه منظومه شمسي در دورترين نقطه خود نسبت به ويشنو نابهي قرار مي گيرد اين توانائيها
و محاسن به يك چهارم مقدار اوليه خود يعني زماني كه منظومه شمسي در نزديك نرين وضعيت خود نسبت به
ويشنو نابهي قرار گرفته بود (ساتيا يوگا) مي رسند. حركت به سمت ويشنو نابهي باعث مي گردد كه زمين به ترتيب
از كالي يوگا، دواپارا يوگا و ترتا يوگا به سمت ساتيا يوگا حركت كند.
همانگونه كه مي دانيد درون منظومه شمسي، زمين هر روز حول محور خود چرخش مي كند كه يك شبانه روز را
تشكيل مي دهد. چرخش زمين حول خورشيد يك سال همراه با فصول مختلف آنرا تشكيل مي دهد. چرخش ماه
بدور زمين نيز يك ماه را تشكيل مي دهد.
تانترا مانند بسياري از سيستمهاي معنوي ديگر معتقد است عالم اصغر (بهاندا) انعكاس عالم اكبر (براهماندا) بوده و
ارتباط كاملي با آن دارد. هر آنچه كه در عالم اكبر(براهماندا) اتفاق مي افتد همزمان در عالم اصغر (بهاندا) نيز رخ
مي دهد.
در كالبد انسان، مغز بعنوان خورشيد و ذهن تحت عنوان ماه در نظر گرفته مي شود.
در تمرين كريا يوگا شخص با استفاده از تنفس، ماه (ذهن) را بين نزديكترين نقطه از خورشيد (مغز) در امتداد
سوشومنا (كانال مركزي ستون فقرات) تا دور ترين نقطه حركت داده و باز مي گرداند و بدين ترتيب يك ماه قمري
را شبيه سازي مي كند. كريا يوگي ها اين حركت را كريا مي نامند. از آنجايي كه انجام يك كريا كمي كمتر از يك
دقيقه طول مي كشد شخص مي تواند مدت زمان كل يوگاها (عصرهاي چهارگانه) را در طول مدت زمان يك زندگي
بگذراند و به تكامل معنوي دست پيدا كند.
سوارا يوگا
يكي از شاخه هاي يوگا كه در هيچيك از پنج شاخه اصلي آن قرار نمي گيرد سوارا يوگا است.
تانترا معتقد است تمامي كائنات در وجود انسان منعكس شده است. يعني هر آنچه كه در كائنات يا عالم اكبر وجود
دارد در عالم اصغر يا كالبد انسان نيز وجود دارد. سوارا يوگي با آگاهي از جريان تنفس و فركانسهاي مختلف انرژي
در بدن كه با خورشيد ، ماه ، ستارگان و سيارات و بطور كلي با كل كائنات در ارتباط است از تاثيرات كيهاني كه بر
روي زندگي و آينده او تاثير مي گذارند آگاه مي شود در نتيجه مي تواند از فرصتها استفاده بهتري كرده و راهي براي
اجتناب از رخدادهاي ناخوشايند زندگي بيابد.
از طريق سيستم سوارا يوگا شخص از ارتباط بين پرانا يا انرژي حياتي و ذهن آگاه مي شود و مي تواند زمانهاي
مناسب براي انجام دادن كارهاي مهم نظير ازدواج ، اموربازرگاني ، سفر و ... را پيش بيني كند . همچنين به شخص
كمك مي كند تا بداند تحت شرايط خاص چگونه عمل كند تا بهترين نتيجه را بگيرد.
تانترا ويديا (علوم تانتريك)
تانترا ويديا علوم مختلف تانترايي مي باشند كه به بخشهاي زير تقسيم گرديده اند:
• يوگامايا سادهانا: علوم نهاني
• كالاچاكرا (جيوتيش): آسترولوژي
• پانچاپاكشي: بيوريتم
• راسايانا: كيمياگري
• استاپاتياودا (واستو): معماري معنوي
• راسايانا: كيمياگري تانتريك
• آيوس ويجنانا (آيورودا): دانش سلامت جسم و ذهن
… •
يوگامايا سادانا
يوگامايا سادهانا عبارت است از علوم نهاني و روشهاي گوناگون دستيابي به تواناييهاي ماوراء طبيعي.
تعدادي از تمرينات يوگامايا سادهانا عبارتند از:
• مانتراها، يانتراها و ماندالاها (ذكرها، اشكال و تصاوير جادويي)
• پارالوكاويديا (دانش روح و عوالم برتر)
• ويجنانا اسكاندها (برون فكني كالبد اختري ، پرواز روح)
• سواپناسيدهي (رويابيني آگاهانه)
• كريا سيدهي (تله پاتي)
• دارشانا سيدهي (روشن بيني)
• شروترا سيدهي (روشن شنوي)
• ويگيانا سيدهي (پيشگويي آينده)
• چهايا سيدهي (رويت هاله تابان)
… •
كالاچاكرا (جيوتيش)
كالا چاكرا علم ستاره شناسي تانتريك است كه تاثير سيارات و اجرام سماوي را بر روي زندگي، رفتار و سرنوشت
افراد مورد بررسي قرار مي دهد.
حركت سيارات 9 گانه ، فاصله نسبي آن ها از خورشيد ، وضعيت و زاويه قرار گرفتن آنها و ارتعاشات اين سيارات كه بر
روي دايره البروج قرار گرفته اند ارتعاشات كيهاني خاصي را در زمانهاي مختلف بوجود مي آورند. زماني كه انسان
متولد مي شود اين ارتعاشات كيهاني اثراتي كلي را بر روي نيمه آگاهي وي بوجود مي آورند. زايچه بيان سمبليك
اين اثرات مي باشد.
از آنجايي كه فرد بوسيله اين اثرات ، كنترل و هدايت مي شود چاره اي جز زيستن بصورت خاص خود ندارد . در
نتيجه شخص مي بايست خود را با قواعد اساسي در پس شكل گيري اين اثرات وفق دهد و يا آنها را خنثي نمايد.
سيستم آسترولوژي هندي داراي دو بخش كلي مي باشد كه عبارتند از:
-1 پارامانا (شواهد و برهانها) و 2- پهالا (نتايج)
-1 پارامانا (شواهد و برهانها)
اين بخش كه به گانيتا اسكا ندها يا سيدانتا (نجوم و محاسبات آسترولوژي ك )نيز معروف مي باشد به دو بخش
زير تقسيم مي گردد:
• گانيتا (محاسبات رياضي مرتبط با حركت و جايگاه سيارات در دايره البروج)
• گولا (نجوم سماوي برگرفته از شكل سيارات و حركت آنها بدور محور و مدار خود)
-2 پهالا (نتايج)
نتايج حاصل از محاسبات آسترولوژيك به بخشهاي زير تقسيم مي گردند:
• سامهيتا اسكاندا (حوادث و مسائل جمعي و دنيوي)
شامل نيميتا (خواندن اومنها، نشانه هاي بدن، رفتار انسانها، حيوانات و پديده هاي طبيعي), واستو
• هورا اسكاندا (مسائل فردي و اجتماعي)
شامل جاتاكا (آسترولوژي بنيادي، بررسي چارت تولد كه شامل قواعد عمومي خواندن زايچه مي باشد )، پراشنا
(آسترولوژي پرسشي يا بررسي چارتهايي كه در زمان و مكان طرح پرس شي از آسترولوژر كشيده شده اند )، موهورتا
(بررسي زمانهاي سعد و نحس شروع فعاليتها )، سوارا شاسترا (استفاده از تنفس، اسامي و اصوات )، انك جيوتيشا
(عدد شناسي )، نستجاتكم (رسم زايچه هاي از بين رفته )، استري جات ك (آسترولوژي جنس مونث )، پانچا
پاكشي (بيوريتم) و ...
ديگر بخشهاي مرتبط با سيستم آسترولوژي هندي عبارتند از:
گراها سامودريكي (رسم زايچه از روي خطوط كف دست )، هاستا ركها (كف شناسي )، پاداتالا شاسترا (شناخت
خطوط كف پا )، آكريتي ويديا يا سمودريك شاسترا (چهره شناسي)، سواپنا ويديا (تعبير رويا)، كاپالا ويدي ا
(جمجمه خواني) و 000
پانچاپاكشي
پانچاپاكشي سيستم بيوريتم تانترايي است كه ريتمهاي حياتي را براي روز و ساعت خاصي براساس جانما ناكشاترا
(ستاره تولد) شخص محاسبه مي نمايد.
پانچا به معني پنج و پاكشي به معناي پرنده مي باشد . سيستم پانچا پاكشي انسانها را بر اساس محل قرار گرفتن ماه
در هنگام تولد آنها به پنج دسته تقسيم مي كند كه هر يك بصورت يكي از اين پنج پرنده نشان داده مي شوند :
كركس ، جغد ، كلاغ ، خروس و طاووس.
هر پرنده در طول روز پنج عمل را انجام مي دهد كه بصورت سمبليك پنج سطح انرژي را كه شخص در طول روز و
شب از آنها عبور مي كند را بيان مي نمايد : فرمانروايي كردن (فعال ترين )، راه رفتن (فعال تر )، غذاخوردن (فعال )،
خوابيدن (غير فعال) و مرگ (توقف تمامي فعاليتها)
در سيستم پانچاپاكشي روز و شب هريك به 5 قسمت دو ساعت و بيست و چهار دقيقه اي (ياما) تقسيم مي شود .
پانچا پاكشي وضعيت انرژي شخص را در طول هريك از اين بازه هاي زماني مورد بررسي قرار مي دهد.
براساس اين سيستم هر كس مي تواند ميزان انرژي خود را در سا عات مختلف شبانه روز محاسبه كرده و احتمال
موفقيت يا شكست خود را در هنگام عملكردهاي مختلف (مانند امور بازرگاني ، سفر ، ازدواج، موقعيتهاي سعد و
نحس و ...) بسنجد.
راسايانا
بر اساس اصول تانترا ، عالم هستي از تركيب عناصر پنجگانه يا تاتواها ساخته شده است. تاتوا، فركانس ارتعاش خاصي
از پرانا يا انرژي حياتي مي باشد تاتواهاي پنج گانه عبارتند از : خاك (پريت وي ، بهومي )، آب (آپاس ، جالا )، آتش
(آگني ، تجاس)، هوا (وايو ، پاوان)، اتر (آكاشا ، ويوما)
نسبت اين عناصر در اشياء و موجودات مختلف با هم متفاوت مي باشد . (بعنوان مثال اين نسبت در انسان 5:4:3:2:1
است.) راسايانا يا دانش كيمياگري تانتريك معتقد است با استفاده از روشها و تمرينات خاص (مانند تراتاكا ) مي توان
نسبت اين عناصر را در اشياء مختلف تغيير داد و آنها را به شيء ديگري تبديل كرد.
بخشي ديگري از راسايانا به ارائه روشهايي براي طولاني كردن عمر انسان مي پردازد.
استاپاتياودا (واستو)
استاپاتياودا (واستو) دانش باس تاني طراحي و ساخت و ساز و حفظ اثر در برابر مشكلات ، حوادث طبيعي و ... مي
باشد كه اساس آن را تئوري عناصر پنج گانه تشكيل مي دهد . واستو در حقيقت تركيبي است از دانش ، هنر ، نجوم و
آسترولوژي كه با رعايت اصول آن مي توان ميزان تجمع و تشديد انرژي در نقاط مختلف را تغيير داد.
بخشهاي مختلف واستو عبارتند از:
گراها واستو شيل پ (ساختمان سازي )، ناوكا شيلپ (كشتي سازي )، رته شيلپ (ارابه سازي )، ويمان شيل پ
(طياره سازي )، دورگ شيلپ (دژ سازي )، نگر شيلپ (شهر سازي )، ينتره شيلپ (ساخت ابزارآلات )، سين يوده
شيلپ (اسلحه سازي )، ايس شيلپ (فلزكاري)، كاست شيلپ (نجاري)، سورن شيلپ (طلا سازي )، مورتهي
شيلپ (مجسمه سازي)، جگچيلپ شيلپ (ساخت تنديس موجودات مقدس)
در اين بين گراها واستو شيلپ از اهميت خاصي برخوردار است كه به موضوعات چهارگانه زير مي پردازد:
-1 بهومي: وسعت و ويژگيهاي زمين و محل ساخت و ساز
-2 پرسد: خصوصيات ساختمان و بناي ساخته شده درون بهومي
-3 يان: وسايل نقليه مانند رته (ارابه)، گادي (گاري)، ويمان (طياره)، ناوك (قايق) و ... مستقر در بهومي
-4 شاين: ساير اشياء و مبلمان مانند تختخواب، ميز، صندلي، كمد، مبل و ... (دكوراسيون داخلي)
آيوس ويجنانا (آيورودا)
واژه آيورودا به معني دانش زندگي است كه روشهاي مختلف دستيابي به سلامت جسماني و رواني را ارائه مي نمايد.
آيورودا داراي 8 شاخه اصلي مي باشد كه عبارتند از:
-1 كاياچيكيتسا: درمان بيماريهاي جسماني از طريق دارو
-2 شاليا چيكيتسا (جراحي): درمان از طريق جراحي
-3 شالكيا تانترا: درمان بيماريهاي سر، گردن، چشمها، گوش، حلق، بيني، دهان و ...
-4 آگادا تانترا (سم شناسي): سم شناسي و درمان مسموميتها و بيماريهاي بوجود آمده از طريق سموم
-5 بهوتا ويديا (روان درماني): درمان اختلالات ذهني و بيماريهاي بوجود آمده بواسطه وضعيت سيارات مختلف
-6 بال تانترا (اطفال): درمان بيماريهاي نوزادان و اطفال
-7 راسايانا تانترا: اين بخش از آيورودا با با حفظ سلامتي و كاهش اثرات پيري در ارتباط است.
-8 واجي كارانا تانترا: درمان ناتواني جنسي
آيورودا بصورت كلي در برگيرنده موارد زير مي باشند:
• سواستهاوريتا(طب پيشگيري و بهداشت عمومي)
شامل آهارا چيكيتسا (رژيم درماني، پرهيز و روزه داري )، دينچري (روال زندگي روزانه )، رتريچري
(روال زندگي شبانه )، ريتوچري (روال زندگي در فصول مختلف )، آبهيانگا (ماساژهاي آيورودايي )، دهارا
(دوش گياهي)، ...
• روگا ويجنانا يا نيدانا (پاتولوژي و تشخيص بيماريها)
شامل نادي (نبض)، موترا (ادرار)، مالا (مدفوع)، جيوا (زبان)، شبدا (صدا / صوت)، اسپارشا (لامسه )،
دريك (چشمها)
• چيكيتسا (روشهاي درمان)
شامل:
پانچاكارما كه بخشهاي پنج گانه 1- وامان (استفراغ درماني )، 2- ويرچان (مسهل درماني )، 3- باستي
(تنقيه درماني)، 4- ناسيا (استعمال دارو از طريق بيني)، 5- راكتاموكشا (حجامت) را در بر مي گيرد.
و روشهاي درماني ديگر مانند : مارما چيكيتسا (فشاردرما ني)، آوشادهي چيكيتسا (گياه درماني )،
آمارولي چيكيتسا (ادرار درماني )، سودان چيكيتسا (بخور ، آبزن و رايحه درماني )، راتنا چيكيتس ا
(سنگ درماني )، دهاتو چيكيتسا (فلز درماني )، مانترا چيكيتس ا (صوت درماني )، اوجها (روشهاي
شفابخشي روحي، پرانيك و رواني) و ...
برخي از شاخه هاي فرعي آيورودا عبارتند از:
شاريرا يا دهاوريت ي (فيزيولوژي و آناتومي ) ، پراسوتي تانترا (مامايي و زنان )، راسا شاسترا (دانش مواد معدني )،
دراويا گونا (داروشناسي) ، بهش جكلپنا (داروسازي)، پاشو ويديا (دامپزشكي)، ...

Tuesday, January 23, 2007

جسم تو بزرگترين داروخانه جهان است


اين نكته را اثبات مي كند؛ اگر يك قرص بي اثر به يك بيمار بدهي و بيمار بداند (نه اين كه پذيرفته باشد) كه (placebo) ... و تاثير پلاسيبو
اين قرص بيماري او را درمان مي كند به محض ورود قرص و صرف نظر از نوع بيماري، فرايند درمان آغاز مي شود و تمام آنزيم هايي كه
براي درمان بيماري لازم است در بدن آزاد مي شود. اين اثر را اثر پلاسيبو مي گويند و قرص بي اثر را پلاسيبو.
در اين خصوص تحقيقات بسياري انجام شده است و همگي مبين اين حقيقت است كه اثر پلاسيبو ارتباطي به نوع بيماري ندارد و حتي در
خصوص بيماري هاي خاص هم موثر است و هميشه 30 % بيماران را به بهبودي كامل مي رساند. آنزيم هاي لازم براي درمان بيماري نيز واقعا
در بدن بيمار آزاد مي شوند و قابل مشاهده و اندازه گيري هستند و حتي داروهايي به نام نوسيبو براي خنثي كردن اثر پلاسيبو ساخته شده
. است 1
تو ميليون ها سال تجربه مبارزه با بيماري هاي مختلف را با خود دارد و در حالت طبيعي به محض مواجهه با يك بيماري آنزيم ها و DNA
تركيبات مورد نياز براي بازگشت به تعادل را در جسم تو آزاد مي كند. اما وقتي تو باور كرده اي كه فلان بيماري فقط با فلان قرص خوب مي
. شود، ديگر فقط با خوردن همان قرص بهبودي حاصل مي شود 2
اثر پلاسيبو نشان مي دهد كه يك بيماري مي تواند بدون دخالت هرگونه عامل بيروني درمان شود و همچنين ثابت مي كند كه تو تمام
داروهاي مورد نياز را براي درمان هر بيماري در جسم خود داري، داروخانه بزرگي كه هميشه همراه توست، عملكرد كاملا خودكار و طبيعي دارد
و برخلاف دارو هاي رايج هيچ گونه عارضه اي ايجاد نمي كند.
عملكرد صحيح اين سيستم مستلزم آن است كه تو از انرژي و نيروي حياتي كافي برخوردار باشي ... كافي است كه در آرامش باشي ... و بنيادي
ترين وجه وجود تو كه در پي چيزي جز آرامش نيست خود متعالي توست ... خود لايتناهي ات ... و همين است كه تمرين كنندگان متدهاي
تزكيه هرگز بيمار نمي شوند.
برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز ذهنت را از اين تفكر كه بيماري لاعلاج هم وجود دارد رها كن. تصور اين حقيقت كه تنها تويي كه تعيين كننده
هستي و اين كه جسم تو توانايي مواجهه و پاك سازي خود را از هر گونه بيماري دارد آرام آرام به يقين بدل مي شود ... به دانستن ...
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.

1 Deepak Chopra - Magical Mind and Body
2 Deepak Chopra - Perfect Health

Tuesday, January 16, 2007

دنياي پيرامون زاييده ذهن توست


ديدي كه يك اتم پرتقال چقدر كوچك است، يك حبه انگور وقتي پرتقال را به اندازه زمين بزرگ مي كني و ديدي كه هسته اتم مثل يك لوبيا
است وقتي حبه انگور را به اندازه يك استاديوم بزرك مي كني و الكترون يك دانه شن كه به دور استاديوم مي چرخد ... با سرعتي نزديك به
نور ...
اما اين همه تنها مدل نيوتني اتم است؛ فقط براي اين كه تصويري در ذهن داشته باشي ... در دنياي واقعي هرگز يك اتم اين همه صبر نمي
كند تا تو تماشايش كني، بلكه به سرعت در سراسر ماده در حركت است چنان كه در يك زمان كوتاه ... يك لحظه ... همه جا هست ... حركتي
موجي دارد ... و در حقيقت موج است. و همين است كه وقتي يك تكه فلز را در دست مي گيري با اين همه فضاي خالي سخت است ... و اين
. سختي برداشت توست نه حقيقت ماده 1
حتي دامنه حركت اتم ها از سطح فلز هم فراتر مي رود و آنها در گستره اي بسيار وسيع تر از آنچه تو از يك قطعه فلز مي بيني حركت مي
كنند. اين در مورد همه مواد صادق است ... و حتي بدن فيزيكي تو هم به آنچه تو از خودت مي شناسي محدود نمي شود.
اين حقيقت يك سوپ كوانتومي را تشكيل مي دهد، سوپي كه در آن اتم ها و مولكول هاي همه مواد سيالند ... و تو در حقيقت بخشي از اين
سوپ كوانتومي هستي و از كودكي ياد گرفته اي كه وقتي به اين سو توجه مي كني از اين سوپ يك صندلي بسازي، آن سو يك ميز و آنجا
يك ديوار، يك خانه، يك سياره، يك كهكشان ... و خودت ... اين ها همه تنها برداشت تو ... درك تو ... از اطلاعاتي است كه حواس و به تو
... مي دهند و حقيقت اين است كه اين صندلي همه جا هست ... و تو هم 2
آنچه با حواس خود درك مي كني بسيار متفاوت است از حقيقت اشيا ... چون شاه مايداس كه به هرچه دست مي زد طلا مي شد و هميشه از
درك لطافت يك گل محروم بود، تو هم خواسته اي كه خود را از درك حقيقت اشيا محروم كني ... دنياي پيرامون تو ساخته ذهن توست ...
ساخته افكار تو ... ساخته درون تو ... بيرون از تو هيچ چيز واقعيت ندارد 3 ... دنياي پيرامون تو تنها تصويري است از حقيقتي عميقتر، حقيقتي كه
ريشه در آگاهي تو دارد... در ابديت تو ... در توي لايتناهي ...
برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز براي يافتن چرايي هر چيز فقط به درون خود نگاه كن. همه جواب ها در درون توست، چرايي همه مشكلات،
همه آنچه كه ملامت مي كني، همه اتفاقات، همه آدم ها كه اطراف خود مي بيني ...
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.

1 Stephen Lewis - Physics of the Metaphysics
2 What The Bleep Do We Know (Documentary Video)
3 Deepak Chopra - Higher Self

Saturday, January 13, 2007

جهان هولوگرافيك


سنگي را در ظرف آب مي اندازي، موجي ايجاد مي كند، و سنگي متفاوت، موجي متفاوت و شيئي متفاوت، موجي ديگر ... پس شكل موج تابع
نوع، خصوصيات و ابعاد شيئي است كه در آب انداختي ... پس موج همه اطلاعات شيئ را در خود دارد ... همه مشخصات را ... چنان كه اگر يك
حس گر مناسب را براي مدت كافي در آب نگه داري تمام خصوصيات شيء را كشف مي كند. حال اگر سه شيئ متفاوت را در آب بيندازي و
آب را در يك لحظه منجمد كني و از آن نور ليزر بگذراني تصوير اشيا در آن سو ايجاد مي شود. حتي اگر يخ را خرد كني كوچكترين خرده ها
هم همه اين اطلاعات را درخود دارند ... هر ذره نمونه اي از كل است ...
مگر نه اين كه همه چيز انرژي و انرژي همه چيز است؟ ... و اين يعني همه چيز به نوعي موج است ... پس در ظرف كيهان هم تو يك حس
گر هستي كه اطلاعات ذرات ديگر و اتفاقات جاري در كيهان از تو مي گذرند. تو هر لحظه در معرض تمام وقايع جهان بوده اي و خواهي بود
... همه جهان در تو جاري است ... همه ذرات جهان ... همه طبيعت ... همه افكار جهان ... همه حقيقت ... ذهن خدا ...
... ... و تو تصميم گرفته بودي كه نشنوي 1
برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز خود را در ظرف كيهان ببين كه همه امواج كيهان از تو عبور مي كند ... همه حقيقت ... همه آگاهي ...
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.

1 Stephen Lewis - Physics of the Metaphysics

Wednesday, January 03, 2007

براي هر تغييري 11 % كافي است


كه بعد از كوانتوم ارائه شد نشان مي دهد كه اگر 11 % مردم يك جامعه infusion بر اساس تئوري Critical Mass جمعيت تعيين كننده يا
چيزي را بدانند اين دانسته بي آنكه با باقي افراد ارتباط داشته باشند به ديگران منتقل مي شود 1. اين حقيقت مي تواند تاثيرات منفي يا مثبت
داشته باشد. يك نمونه از آثار منفي آن حكايت بيماري ايدز است. مستنداتي وجود دارد كه ثابت مي كند اولين موارد ايدز به راحتي درمان شده
است و مشكل ايدز از زماني مشكل شد كه همه رسانه هاي جهان به يكباره آن را بيماري لاعلاج و كشنده معرفي كردند 2. اين كه چرا چنين
. كردند هم چندان جاي شگفتي نيست، كافي است به درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به بيماران مبتلا به ايدز توجه كني 3
بسياري از اتفاقات بزرگ جهان مثل سقوط برده داري و سقوط نژاد پرستي هم اتفاقاتي بودند كه در همه جهان يكباره حادث شدند و نمونه
هستند. جمعيت تعيين كننده در رفتار ملكولي مواد نيز صادق است. جنبش هاي صلح و آرامش نيز كه (Critical Mass) هايي مثبت از قانون
در منطقه بحران TM در سال هاي اخير در جهان آغاز شده است از اين حقيقت بهره مي گيرند. در جنگ بوسني 7000 نفر از تمرين كنندگان
زده گرد هم آمدند و به مراقبه نشستند ... 7 روز بعد جنگ بوسني تمام شد. همين تمرين كنندگان وقتي در يكي از شهر هاي آمريكا گرد هم
آمدند و به مديتيشن پرداختند، آمار تخلفات در شهر تا 25 % كاهش يافت. افزايش سازگاري بين المللي، كاهش موارد بيماري هاي واگير،
افزايش شاخص سهام در بازارهاي جهاني، افزايش ثبت اختراعات و كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات از ديگر آثار ثبت شده در آن زمانند.
تحقيقات ديگري هم انجام شده كه ثابت مي كند بازگشت به تعادل در عده كافي از انسان ها مي تواند بر تعادلات طبيعت هم اثر بگذارد.
آري ... جهان تحت تاثير افكار توست ... كافي است تنها 11 % از مردم شهر تو بدانند
كه كليد سعادت قلبي پاك است براي بازگشت به اصل خويش،
كه آرامش چراغ رسيدن به دارماست،
كه جهان تصوير افكار ماست،
كه هر موجودي پاره اي از خداست،
كه عشق بي قيد و شرط پنجره آسمان است،
كه كارما مسير تطهير و پاكي است،
كه رها كردن لازمه جاري شدن است،
كه قضاوت حرافي نفس است
و اين كه تمام جهان تنها تصويري است از حقيقتي عميق تر، از وحدتي بنيادين ...
برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز در برابر هر چيزي كه با آن مواجه مي شوي عشق بياور
• قلبت را از هر چيزي كه خدايي نيست پاك كن
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.
1 Stephen Lewis - Physics of the Metaphysics
2 Wayne Dyer – Spiritual Solution for Every Problem
3 Kevin Trudeau - Natural Cures They Don't Want You To Know About

Tuesday, December 26, 2006

خودت باش


آدم ها زورگو، غير منطقي و خود محورند ... تو دوستشان بدار
خوبي كه مي كني به انگيزه هاي خودخواهانه متهمت مي كنند ... تو خوبي كن
موفق كه باشي دوستان دروغين و دشمنان راستين به دست مي آوري ... تو موفق باش
خوبي ها كه امروز مي كني فردا از ياد مي روند ... تو خوبي كن
يك رنگي و صداقت آسيب پذيرت مي كند ... تو يك رنگ و صادق باش
آن چه سال ها ساخته اي يك شبه نابود مي شود ... تو بساز
آنها كه واقعا به كمك نياز دارند، كمك كه مي كني به تو پرخاش مي كنند ... تو كمك كن
بهترين چيزي را كه داري به دنيا مي دهي و باز هم صدمه مي بيني ... تو بهترين هايت را به دنيا بده 1

Thursday, December 21, 2006

قضاوت نكن


قضاوت، ارزيابي مداوم هر چيز به درست و غلط يا خوب و بد است. اين ارزيابي هاي مداوم، طبقه بندي ها، نام گذاري ها و تجزيه تحليل ها،
گفتگوي دروني تو را به شدت آشفته مي كنند. قضاوت هاي تو چيزي نيست جز بازتاب نياز شديدت به تاييد شدن. چيزي نيست جز قيل و قال
نفس كه يكسره در حرافي است، و نمي گذارد تو آرام باشي و خوب كه نگاه مي كني اين خود تو هستي كه قضاوت مي شوي. به گاه خشم از
همه نفرت داري و به گاه شادي هيچ كس را از مهر و دوستي بي نصيب نمي گذاري ... پس قضاوت هاي تو تحت تاثير درون تو هستند نه
بيرون تو 1
وقتي با چيزي روبرو مي شوي هيچ لزومي ندارد كه قضاوتش كني. لزومي ندارد كه تعيين كني اين گل زيباست يا زشت، اين آدم كه پاره اي از
وجود خداست، خوب است يا بد، يا كار آن ديگري درست بود يا غلط، ... قضاوت نكن. نفس مدتي دست و پا مي زند كه حرافي كند و عاقبت از
پا مي افتد ... و تو آرام مي شوي.
كار تو اين است كه فقط باشي، فقط باش و تماشا كن و اين آن چيزي است كه بايد ياد بگيري 2. مثل آن گل كه فقط هست و تماشايت مي
كند و قضاوت را حتي نمي شناسد. و خشم را، و كينه را، و حسادت را، ... تمام آنچه كه او تجربه مي كند آرامش است، و در آرامش خود به دريا
وصل است ... به اصل خود ... و ين همان است كه تو در دروني ترين لايه هاي وجودت هميشه به دنبالش بوده اي.
قضاوت هاي تو محدودت مي كنند. وقتي قبل از مواجهه با چيزي قضاوتش مي كني در حقيقت از تجربيات گذشته ات استفاده مي كني و اين
گذشته توست كه آينده ات را رقم مي زند. يعني هميشه مثل گذشته ات هستي، هميشه در قالب گذشته ات زندگي مي كني ... محدودي ...
قضاوت نكن! نفس حراف تو عاقبت ساكت مي شود و خود متعالي تو فرصتي براي آرامش مي يابد. فرصتي براي سكوت، فرصتي براي گوش
كردن به اصلش، گوش كردن به خدا ...
برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز قضاوت نكردن را تمرين كن. حادثه ها را، آدم ها را، موجودات را و هيچ چيز را قضاوت نكن.
• ياد بگير كه گاهي فقط باشي و تنها تماشا كني موجوداتي را كه براي هدفي خلق شده اند.
• ياد بگير كه جهان از خلقت هر موجودي هدفي داشته است و هر موجودي در هر جايگاهي كه هست، به ظاهر خير يا به ظاهر شر، در
مسير تكامل خويش است ... در مسير دارماي خويش ...
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.