Wednesday, January 03, 2007

براي هر تغييري 11 % كافي است


كه بعد از كوانتوم ارائه شد نشان مي دهد كه اگر 11 % مردم يك جامعه infusion بر اساس تئوري Critical Mass جمعيت تعيين كننده يا
چيزي را بدانند اين دانسته بي آنكه با باقي افراد ارتباط داشته باشند به ديگران منتقل مي شود 1. اين حقيقت مي تواند تاثيرات منفي يا مثبت
داشته باشد. يك نمونه از آثار منفي آن حكايت بيماري ايدز است. مستنداتي وجود دارد كه ثابت مي كند اولين موارد ايدز به راحتي درمان شده
است و مشكل ايدز از زماني مشكل شد كه همه رسانه هاي جهان به يكباره آن را بيماري لاعلاج و كشنده معرفي كردند 2. اين كه چرا چنين
. كردند هم چندان جاي شگفتي نيست، كافي است به درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به بيماران مبتلا به ايدز توجه كني 3
بسياري از اتفاقات بزرگ جهان مثل سقوط برده داري و سقوط نژاد پرستي هم اتفاقاتي بودند كه در همه جهان يكباره حادث شدند و نمونه
هستند. جمعيت تعيين كننده در رفتار ملكولي مواد نيز صادق است. جنبش هاي صلح و آرامش نيز كه (Critical Mass) هايي مثبت از قانون
در منطقه بحران TM در سال هاي اخير در جهان آغاز شده است از اين حقيقت بهره مي گيرند. در جنگ بوسني 7000 نفر از تمرين كنندگان
زده گرد هم آمدند و به مراقبه نشستند ... 7 روز بعد جنگ بوسني تمام شد. همين تمرين كنندگان وقتي در يكي از شهر هاي آمريكا گرد هم
آمدند و به مديتيشن پرداختند، آمار تخلفات در شهر تا 25 % كاهش يافت. افزايش سازگاري بين المللي، كاهش موارد بيماري هاي واگير،
افزايش شاخص سهام در بازارهاي جهاني، افزايش ثبت اختراعات و كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات از ديگر آثار ثبت شده در آن زمانند.
تحقيقات ديگري هم انجام شده كه ثابت مي كند بازگشت به تعادل در عده كافي از انسان ها مي تواند بر تعادلات طبيعت هم اثر بگذارد.
آري ... جهان تحت تاثير افكار توست ... كافي است تنها 11 % از مردم شهر تو بدانند
كه كليد سعادت قلبي پاك است براي بازگشت به اصل خويش،
كه آرامش چراغ رسيدن به دارماست،
كه جهان تصوير افكار ماست،
كه هر موجودي پاره اي از خداست،
كه عشق بي قيد و شرط پنجره آسمان است،
كه كارما مسير تطهير و پاكي است،
كه رها كردن لازمه جاري شدن است،
كه قضاوت حرافي نفس است
و اين كه تمام جهان تنها تصويري است از حقيقتي عميق تر، از وحدتي بنيادين ...
برای سه روز آينده:
• فقط براي سه روز در برابر هر چيزي كه با آن مواجه مي شوي عشق بياور
• قلبت را از هر چيزي كه خدايي نيست پاك كن
• با بيان اين نكته براي اطرافيان، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود.
1 Stephen Lewis - Physics of the Metaphysics
2 Wayne Dyer – Spiritual Solution for Every Problem
3 Kevin Trudeau - Natural Cures They Don't Want You To Know About

1 Comments:

At 9:59 AM, Blogger Muna said...

excellent!! I highly recommend you to continue on writing!

 

Post a Comment

<< Home